آیا میتوان دستگاه کارتخوان خریداری شده را به فروش برسانیم؟


کارشناس پاسخ دهنده :

بله. دستگاه کارتخوان مثل تلفن همراه بوده و در هر زمان میتوان آن را فروخته و به شخص دیگری واگذار نمایید.

آیا بعد از گذشت زمان میتوان دستگاه کارتخوان خود را به نام کسی انتقال داد؟


کارشناس پاسخ دهنده :

بله. در صورت رضایت صاحب دستگاه فرم های ثبت نام به نام پذیرنده جدید ثبت و پس از تایید به نام شخص دیگر سوییچ میشود.

آیا میتوان به نام همسر یا فرزندان دستگاه کارتخوان خرید؟


کارشناس پاسخ دهنده :

بله. به نام هر شخص بالای 18 سال تمام میتوان دستگاه کارتخوان خرید و فعال نمود.

آیا بدون جواز کسب و اجاره نامه تجاری می توان دستگاه کارتخوان خرید؟


کارشناس پاسخ دهنده :

بله . دستگاه های کارتخوان نیازی به جواز کسب و اجاره نامه ندارند. 

آیا میتوانیم بدون گرفتن کد مالیاتی دستگاه کارتخوان بخریم؟


کارشناس پاسخ دهنده :

خیر . طبق دستور بانک مرکزی بایستی کلیه دستگاه های کارتخوان به کد مالیاتی پذیرنده الصاق شوند.