سازمان مالیاتی : هر واریزی به حساب تجاری به عنوان فروش تلقی می شود!

سازمان مالیاتی با اشاره به اینکه کلیه واریزی ها به حساب های تجاری به عنوان فروش تلقی می شود ، تاکید کرد : حساب‌های غیر تجاری نیز به صورت مستمر پایش می شود .

سازمان امور مالیاتی اعلام کرد ، با توجه به قوانین و مقررات موجود ، کلیه وجوه واریزی به حساب‌های بانکی تجاری از کلیه طرق از جمله درگاه های الکترونیکی پرداخت ، دستگاه های کارتخوان ، کارت به کارت ، ساتنا ، پایا و ... به عنوان فروش تلقی شده و مبنای محاسبات مالیات قرار می گیرد .

مودیان مالیاتی توجه داشته باشند به گونه‌ای اقدام نمایند که صرفا مبالغ ناشی از فعالیت های اقتصادی و تجاری به حساب های مذکور واریز شود.

بدیهی است حساب های بانکی غیر تجاری نیز به صورت مستمر پایش شده و چنانچه مبالغی بابت فعالیت های تجاری به آن واریز شود و در اظهارنامه های مالیاتی ابراز نشود درآمد کتمان شده تلقی و مشمول مالیات و جرائم متعلقه خواهد شد.