دارندگان دستگاه کارتخوان بخوانند

دارندگان کارتخوان و درگاه پرداخت الکترونیکی تا پایان ماه جاری فرصت دارند که کارتخوان های خود را در سازمان مالیاتی ثبت کنند که تاکنون بیش از ۵ میلیون دستگاه کارتخوان تعیین تکلیف و دو میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه نیز از سوی بانک مرکزی غیرفعال شده اند.

به گزارش ایسنا ، در راستای اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان ، بانک مرکزی باید با همکاری سازمان مالیاتی نسبت به ساماندهی دستگاه های کارتخوان بانکی یا درگاه های پرداخت الکترونیکی اقدام کند.

در این زمینه ، با اقدامات صورت گرفته کلیه اشخاص دارای ابزار پرداخت های بانکی می توانند با ورود به درگاه ملی خدمات الکترونیک مالیاتی به نشانی my.tax.gov.ir فهرست تمامی دستگاه های کارتخوان بانکی و یا درگاه های پرداخت الکترونیکی خود را مشاهده و نسبت به الصاق آن ها به پرونده های مالیاتی قبلی و یا تشکیل پرونده مالیاتی جدید اقدام کنند.